Privacy Policy

Coöperatieve Vereniging Noaber-Energie U.A. (Noaber-Energie) hecht waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website. Bescherming van uw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk en Noaber Energie houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Noaber Energie te Bathmen.

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn van (potentiele) klanten van Noaber Energie en bezoekers van onze website. Persoonsgegevens worden vastgelegd op het moment dat u contact met ons zoekt per telefoon, website of andere verkoopkanalen. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst. De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens gerelateerd aan de overeenkomst (zoals de einddatum en opzegtermijn)
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens van uw aansluiting(en) en andere gegevens van uw regionale netbeheerder;
 • Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing;
 • Technische gegevens over het gebruik van onze website zoals IP-adres, cookie id of pagina’s die bezocht worden;
 • Gegevens gerelateerd aan de woning (zoals gezinssamenstelling en/of type woning).

3. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Noaber Energie verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de volgende activiteiten: 

 • De aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van een energieleveringsovereenkomst of andere diensten; 
 • Het aan de hand van het Contracteindegegevensregister (CER) toetsen van de einddatum van de door de klant afgesloten energieovereenkomst en het vullen van dit register met de met de klant afgesloten energieleveringsovereenkomst en persoonsgegevens; 
 • Het raadplegen van het Centraal Aansluitingenregister (CAR) om een aanbod te doen en om verhuizingen en overstappen van en naar andere leveranciers goed te kunnen verwerken;
 • Het opvragen van uw meterstanden en verbruik in het Toegankelijk Meetregister (TMR), een register waarin meterstanden en verbruiken van kleinverbruikaansluitingen worden beheerd die energieleveranciers onder bepaalde voorwaarden kunnen raadplegen;
 • Betaalgedrag toetsen;
 • Het doen van een aanmelding of opzegging bij de netbeheerder die verantwoordelijk is voor de aansluiting en het transport van elektriciteit en/of gas, conform de algemene voorwaarden voor de levering en gas van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers;
 • Het verzamelen en verwerken van gegevens van klanten en potentiele klanten voor (direct)marketing doeleinden waaronder het informeren en adviseren over en aanbieden van andere relevante producten en/of diensten van Noaber Energie; 
 • Het bewaren en afhandelen van de door de klant bij aanvang van een energieleveringsovereenkomst gestelde zekerheid; 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
 • Het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole; 
 • Het behandelen van vragen, klachten en geschillen; 
 • Het regelen van schuldhulpverlening voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven of op grond van een wettelijke verplichting;
 • Het verwerken van meterstanden ten behoeve van facturatie, verhuizing, overstap van of naar een andere leverancier of beëindiging van de leveringsovereenkomst;
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten;
 • Het aanbieden en plaatsen van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons Cookie Statement;
 • Het verwerken en delen van persoonsgegevens met een externe partij bij (de voorbereiding op een) fusie, overname of wijziging in de zeggenschap van de onderneming;

4. Aan wie verstrekt Noaber Energie uw persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Noaber Energie verwerkers (derde partijen die in opdracht van Noaber Energie persoonsgegevens verwerken), samenwerkende partners en leveranciers inschakelen. Noaber Energie verplicht deze partijen, voor zover het verwerkers betreft, onder meer volgens onze instructies en (beveiligings)standaarden te werken. Wanneer dit het geval is, zorgt Noaber Energie ervoor dat met deze partijen aanvullende afspraken gemaakt worden zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd.

Uw gegevens kunnen door Noaber Energie ook in groepsverband worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Noaber Energie en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. In dat concrete geval wordt u daar specifiek over geïnformeerd en indien noodzakelijk, wordt uw toestemming daarvoor gevraagd.

Noaber Energie kan ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders e.d.

5. Op grond waarvan worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Noaber Energie verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst, bijvoorbeeld om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kan het zo zijn dat Noaber Energie dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verder kan Noaber Energie een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan zijn voor de verbetering van onze producten en/of diensten, voor een goede bedrijfsvoering of promotie- en marketingdoeleinden. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld bij het doen van een aanbod, voordat er cookies geplaatst worden en bij het uitlezen van de slimme meter.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Noaber Energie neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Noaber Energie dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Noaber Energie bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die wij in dit privacy statement vermelden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:

 • Indien u klant bent (geweest) bij Noaber Energie, bewaren we uw gegevens 7 jaar na einde overeenkomst;
 • Indien u contact met ons heeft gehad, maar geen overeenkomst heeft afgesloten, dan bewaren wij uw gegevens 2 jaar;
 • Wanneer u Noaber Energie toestemming heeft gegeven voor het uitlezen van uw slimme meter en u geen klant van Noaber Energie bent, worden deze meterstanden door ons 2 jaar bewaard vanaf het moment dat Noaber Energie de meterstanden heeft ontvangen;
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure kunnen zo lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.

8. Welke rechten heeft u inzake de verwerking van uw persoonsgegevens?
U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Zo heeft u het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken.

Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.), kunt u gebruik maken van het recht van verzet. Dit kan aangegeven door een email te sturen aan info@noaber-energie.nl

Bent u geen klant bij Noaber Energie en wilt u niet langer telefonisch benaderd worden over aanbiedingen, geef dan uw telefoonnummer door via het Bel-me-niet-register. Houdt u er wel rekening mee dat deze registratie niet geldt als u klant bent of bent geweest, of heeft aangegeven dat u een keer door ons benaderd wilt worden.

9. Waar kunt u terecht bij een datalek of een klacht?
In geval van een (mogelijk) datalek verzoeken wij u vriendelijk Noaber Energie zo snel mogelijk hierover te informeren zodat wij, indien nodig, contact op kunnen nemen met de betrokkenen en de toezichthouder. Een melding kunt u doen via e-mail: info@noaber-energie.nl.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Waarover wij u verder graag informeren

Bezoekersgedrag en cookies
Noaber Energie houdt, in algemene en niet tot een individueel persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van de website (zoals de meest bezochte pagina’s). Op deze wijze kan Noaber Energie de inrichting van de website en de dienstverlening aan haar klanten verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site worden getoond.

Daarnaast houdt Noaber Energie, middels het plaatsen van cookies, bezoekersgedrag bij dat wel tot een individu herleidbaar kan zijn. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookie Statement.

Op onze website(s) kunt u links aantreffen naar andere websites. Noaber Energie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u hiervoor de privacy statements te lezen van de website die u bezoekt.

Social media
Noaber Energie gebruikt voor haar marketingberichten verschillende kanalen, zoals e-mail en social media. Ook kunnen we persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en Facebook. Noaber Energie adviseert u om het privacy beleid van de verschillende social media bedrijven door te nemen, zodat u weet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van u worden geëvalueerd. De bedoeling hiervan is om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag te analyseren en voorspellen.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering wanneer daar sprake van is.

11. Wijzigingen privacy statement
Noaber Energie kan dit privacy statement wijzigen. De laatste versie staat op onze website en bij materiële wijzigingen zal Noaber Energie u rechtstreeks informeren. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2019 en is in overeenstemming gebracht met de vereisten van de AVG.