Samen met projectleider Willem Rienks werken de boeren in onze omgeving aan verbetering van de biodiversiteit op hun landbouwgrond en in de omgeving. Dat doen ze onder andere door bloemrijke perceelranden in te zaaien, aangepast maaibeleid en vergroting van het aantal “blauwgroene landschapselementen”  (jargon voor slootjes, houtwallen en boomranden).

Meer weten: https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/project/salland-loont/ !